காடுறை உலகம் [Kaadurai Ulagam] அவை நாயகன்

ISBN:

Published:


Description

காடுறை உலகம் [Kaadurai Ulagam]  by  அவை நாயகன்

காடுறை உலகம் [Kaadurai Ulagam] by அவை நாயகன்
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | | ISBN: | 3.25 Mb

மொழிககாகவும, இயறகைககாகவும இபபுததகம ஒரே நேரததில வாதாடுகிறது. இநத புததகததில இருககும புகைபபடஙகள அததுணையும இயறகை ஆரவலரகளும, சூழல அககரை மிகுநத புகைபபடக கலைஞரகள வெவவேறு கால கடடஙகளில எடுதத படஙகள. கூடடு முயறசியால பெறபபடடு ஆவணபபடுததபபடடுளளது.ஓசை“ கோவை சுறறுசMoreமொழிக்காகவும், இயற்கைக்காகவும் இப்புத்தகம் ஒரே நேரத்தில் வாதாடுகிறது. இந்த புத்தகத்தில் இருக்கும் புகைப்படங்கள் அத்துணையும் இயற்கை ஆர்வலர்களும், சூழல் அக்கரை மிகுந்த புகைப்படக் கலைஞர்கள் வெவ்வேறு கால கட்டங்களில் எடுத்த படங்கள்.

கூட்டு முயற்சியால் பெறப்பட்டு ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.ஓசை“ கோவை சுற்றுச் சூழல் அமைப்பின் சீரிய முயற்சியில் வெளிவந்த புத்தகம் இது நமக்கு இயற்கைச் சூழலின் அவசியத்தை, காட்டு விலங்குகள், பல்லுயிர்களின் அவசியத்தை கிராமமாகட்டும், நகரமாகட்டும் காடிருந்தால் தான் நாடு என்பதை மனதில் பதிய வைக்கிறது.”நீலகிரி உயிர்சூழல் மண்டலத்தில் (யுனெஸ்கோவால் பாரம்பரிய இடமாக அறிவிக்கப்பட்டது) எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களே இப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருப்பது சிறப்பு.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "காடுறை உலகம் [Kaadurai Ulagam]":


gertnyg.goodread100mbooks.club

©2009-2015 | DMCA | Contact us